Privacy Policy

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า
ช่องทางการขายออนไลน์ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 15 วันทำการ
โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน

เงื่อนไขการคืนสินค้า
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

หมายเหตุ :
1. ระยะเวลาในการจัดส่งคืนให้ลูกค้า บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาถึงบริษัทฯ แล้ว
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า ทางบริษัทฯจะคืนเงินสด ที่ลูกค้าจ่ายในการส่งของคืนมา โดยคืนให้ลูกค้าพร้อมกับสินค้าที่ส่งไปใหม่ และยินดีรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้ารอบใหม่ให้กับลูกค้า (ในกรณีลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งเข้ามา หรือได้รับไม่ครบตามจำนวนที่สั่ง)

วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า
คุณสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ดังนี้

นำส่งคืนทางไปรษณีย์ไทย หรือ บริษัทจัดส่งสินค้าเอกชนอื่นๆ
1 แจ้งปัญหาสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ MEDILEEN ONLINE CALL CENTER โทร. 086-1786999 หรือ LINE: @MEDILEEN-THAILAND เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่

2 รอรับการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรือ LINE เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ร้านได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( PERSONAL INFORMATION ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ ทางเว็ปไซต์ จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส ( E-MAIL ADDRESS ) ชื่อ ( NAME ) ที่อยู่หรือที่ทำงาน ( HOME OR WORK ADDRESS ) รหัสไปรษณีย์ (ZIP CODE ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (TELEPHONNE NUMBER ) เป็นต้น
2. ในกรณี ที่ท่านสมัคร ( SIGN UP ) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ จะเก็บรวบรวม ข้อมูล ส่วนบุคคล ของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (SEX) อายุ (GENDER ) สิ่งที่โปรดปราน /ความชอบ (PREFERENCES/FAVORITES) ความสนใจ (INTERRESTS) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (BILLING ADDRESS)
3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการทางเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของ ท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP ADDRESS) ชนิดชองโปรแกรมค้นผ่าน (BROWSER TYPE) ชื่อโดเมน (DOMAIN NAME) บันทึกหน้าเว็บ (WEB PAGE )ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (ACCESS TIMES )และเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั่น (REFERRING WEBSITE ADDRESSES )
4. ทางเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านอย่างไร ทั้งนี้ ร้านค้า ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ใน เว็บไซต์ ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฎิบัติการหรือดำเนินการใด ตามนโยบาย ความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้


การใช้ข้อมูลส่วนตัว

1. ทางเว็บไซต์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของ ท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ ร้านค้า
2. ทางเว็บไซต์ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน ที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ท่านเท่านั้น
3. ในกรณีที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์ เชิงสถิติ ในกิจการ หรือกิจกรรมของทางเว็บไซต์ เป็นต้น ทางเว็บไซต์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูล ส่วน บุคคลดัง กล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจกรรมของ ร้านค้า

สิทธิในการควบคุมข้อมุลส่วนบุคคลของท่าน

ร้านค้า ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป้นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (PERSONNAL INFORMATION )ที่ติดต่อ เข้ามายังเว็บไซต์  ดังนี้
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบ ภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและปลอดภัย ของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญ อย่างยิ่ง
การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ร้านค้า อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความส่วนตัว โดยไมได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อ ความเหมาะสม และประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือ มีการใช้บริการจากเว็บไซต์

การปฎิบัติตามนโยบายความเป้นส่วนตัวและการติดต่อกับ (หน่วยงาน / เว็บไซต์)
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความส่วนตัว หรือการปฎิบัติ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางเว็บไซต์ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุง การให้บริการเรา ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ CONTACT US

ข้อตกลงและเงื่อนไข
ข้อตกลง และ ระเบียบการใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” และผู้สมัครใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก” โดยมีข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ ดังนี้
1. การกระทำใดๆที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์และ โฮมเพจของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียวผู้ให้บริการ ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
2. ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
3. สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็ยความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกเอง และ/หรือ ระบบของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
4. ห้ามใช้บริการอีเมล์ที่ได้รับ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่สาธารณะ เช่น ตามกระดานข่าวของเว็บไซต์ต่างๆ หรือบนโซเชียลมีเดียต่าง เช่น FACEBOOK
5. ห้ามสมาชิกกระทำ การส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM โดยใช้อีเมล์ที่อ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้ รับอนุญาต หรือความยินยอมจากผู้รับ
6. ผู้ที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
7. ห้ามสมาชิกกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
8. ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือ เผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเคาไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย และศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท PIRATE SOFTWARE , CRACK,HACK หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปใน การโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น MAIL BOMBS ,HACK ATTACKS,SPAMMING,PORT SCANNING หรือ PORT PROBING สมาชิกที่เผยแพร่ ข้อมูลประเภทนี้ หรือ ใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิด และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด
9. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นจำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้ บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ห้ามสมาชิกใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือ ให้บริการใดๆแก่เว็บไซต์อื่น
11. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆที่พยายาม กระทำการที่เป้นอันตราแก่ระบบเซิร์ฟเวอร์
12. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ
13. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และหรือเปิดเผยข้อมูล และ หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
14. กรณีที่ผู้ให้บริการให้รับการร้องเรียน ร้องขอหรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกหรือระงับบริการ แก่สมาชิกนั้นๆเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และ ตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
15. เว็บไซต์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านพบเห็น หรือทราบ เบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก้เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป
16. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันที เมื่อพบว่าสมาชิกละเมิด ข้อตกลง หรือ พบว่าการกระทำนั้นๆ อาจก่อให้เกิดหรือเป็นอันตรายต่อเซิฟร์เวอร์โดยรวม เช่นการละเมิดระบบ รักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ หรือ พยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลสมาชิกอื่น หรือทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนักแก่เซิร์ฟเวอร์

ทางบริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลง และระเบียบ ในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากทางเรา